XƯỞNG JIFA

XƯỞNG JIFA

Dự án: XƯỞNG JIFA

Địa điểm: CAMPUCHIA

Chủ đầu tư: ĐÀI LOAN

Phạm vi làm việc: THI CÔNG CẤU KẾT THÉP

Khách hàng - đối tác